Japanese

2013- 12Bodaishin EL 2016- 12 Bodaishin ★EL 2016- 12 Bodaishin★

 

2013 - Images of the 12 Bodaishin

Shioh Kato's Art 2011
 • Heart like the Moon
 • Heart like Fire
 • Heart like the Sky
 • Heart like a mountain
 • Heart like Golden Ears of Rice
 • Heart like a Spring
 • Heart like a River
 • Heart like the Earth
 • Heart like Kannon Bodhsattva
 • Heart like the Wind
 • Heart like the Sea
 • Heart like the Sun